31 marca 2023, imieniny obchodzą: Beniamin, Balbina, Kordulia, Kornelia, Dobromierz, Gwidon, Kamila
Użytkownik: Hasło:

Opłatę za zakwaterowanie wnosi się z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstała należność na rachunek bankowy bursy (indywidulane konto bonowe). W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki ustawowe. Odsetki należy wpłacać przelewem na indywidualne konto bankowe.

Druk o proporcjonalne naliczenie czesnego za pobyt w bursie.

Zwrot nadpłaty wynikającej z opłat za bursę przysługuje rodzicom/pełnoletnim wychowankom wykwaterowującym się z bursy. W przypadku wychowanków, którzy planują kontynuację zamieszkania nadpłaty przechodzą na kolejne miesiące zamieszkania.

W przypadku zwrotu należy przesłać na adres mailowy sekretariatu bursy skan lub zdjęcie wypełnionego druku.

Wniosek o zwrot nadpłaty

Przedmiot ewaluacji:  

Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

Termin: wrzesień 2020 – maj 2021

Skład zespołu ewaluacyjnego:

1. Marta Snopek – przewodnicząca

2. Natallia Zenevich

3. Małgorzata Fijałkowska

4. Ewa Kosowska

Opracowany raport jest rezultatem ewaluacji przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie. Zawarte w nim informacje, wnioski i rekomendacje zostaną wykorzystane do dalszego doskonalenia pracy bursy. Z wynikami ewaluacji zostaną zapoznani: rada pedagogiczna, wychowankowie i rodzice.

 Raport z Ewaluacji Wewnętrznej Bursa Szkolna Nr 5 w Lublinie Rok Szkolny 2020/2021

Czytaj więcej

Osoby zainteresowane świadczeniem z Zakładowego Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli prosimy o składanie wniosków o przyznanie zasiłków pieniężnych do dn. 10.12.2021 r. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od możliwości finansowych placówki.

Do wniosku należy załączyć :

1.    Aktualne zaświadczenie lekarskie i/lub kartę informacyjną ze szpitala

2.    Dokumenty potwierdzające koszty leczenia

3.    Dokumenty potwierdzające fakt zaistnienia choroby. Dla osób, którym udzielenie zapomogi, wiąże się ze zwolnieniem tejże zapomogi z podatku dochodowego

4.  Do wglądu: zaświadczenie o zarobkach lub rozliczenie roczne PIT, decyzja o wysokości renty, emerytury, dokument potwierdzający fakt edukacji dziecka (powyżej 18 roku życia).W przypadku uwzględnienia we wniosku członków rodziny, również ich dochody zgodnie z tabelą. 

Należy podać numer konta, na które ma być przelane świadczenie (dotyczy emerytów, rencistów).

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Tabela dopłat

Uchwała Rady Miasta

Wniosek o przyznanie świadczenia 

Klauzula informacyjna

Czytaj więcej

Logowanie do dziennika:

Wystarczy wejść na stronę: EDU.LUBLIN.EU

NASTĘPNIE: należy kliknąć PRZYWRÓĆ DOSTĘP DO KONTA i wpisać adres maila taki sam jaki był podany w procesie rekrutacji. Na maila zostanie wysłany link aktywacyjny, po kliknięciu na niego pojawi się strona ze zmianą hasła. Proszę wpisać swoje hasło zgodnie z instrukcją a następnie zalogować się na dziennik. Na dzienniku powinna pojawić się ikonka BS5. 

1