31 marca 2023, imieniny obchodzą: Beniamin, Balbina, Kordulia, Kornelia, Dobromierz, Gwidon, Kamila
Użytkownik: Hasło:

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie został Pan Witold Przeszlakowski.

Dane kontaktowe IOD:

Imię i nazwisko: Witold Przeszlakowski

adres email: bs5@iod.lublin.eu

tel: 81 466 1770

Czytaj więcej

Deklaracja dostępności

2021-02-26 00:00:00

Wstęp

Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.bursa5.lublin.eu zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

Niniejsze  oświadczenie  w sprawie  dostępności ma zastosowanie do  strony  internetowej Bursy  Szkolnej
nr 5  w Lublinie https://www.bursa5.lublin.

Daty publikacji i aktualizacji

1. Data publikacji strony internetowej – 2012-01-11

2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

1. pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików
i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;

2. serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów Word lub są skanami dokumentów. 

3. Opublikowane zdjęci nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe 

ul. Pogodna 52 A, 20-337 Lublin

Tel.: 81 744 44 22

e-mail: sekretariat@bursa5.lublin.eu

strona internetowa: www.bursa5.lublin.eu

Informacje na temat procedury odwoławczej 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

https://www.rpo.gov.pl/pl 

Skróty klawiszowe: 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych.

Dostępność architektoniczna

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku bursy w każdej sprawie.

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Pogodnej z poziomu chodnika. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dostępne są korytarze i pomieszczenia administracji znajdujące się na parterze budynku. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W budynku brak wind. Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem przy ul. Pogodnej 52A nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

Bursa nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie prosimy o kontakt
z sekretariatem placówki, e-mail: sekretariat@bursa5.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: 81 744 44 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Czytaj więcej
1